Контакти

http://www.ainova.com.ua
Адреса: 58005, м.Чернівці, вул. Пилипа Орлика, 1-Е, оф. 107
Телефон/факс: +38 (037) 52-90-32
Мобільний: +38 (050) 434-08-30
Skype-name: ainova.company
E-mail: info@ainova.com.ua

Корпоративна структура

Принципи та стратегія

Ключові принципи ведення соціально-відповідального бізнесу компанії “Айнова” спрямовані на забезпечення стійкого розвитку суспільства, зросту його добробуту й формування конкурентоспроможної економіки. Ці принципи були сформульовані з урахуванням очікувань зацікавлених сторін, носять довгостроковий характер і сприяють послідовній реалізації стратегії розвитку Айнова.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Айнова реалізує принцип відповідального ведення бізнесу. Айнова планує й реалізує свої дії та діяльність таким чином, щоб вони сприяли змінам у суспільстві, поліпшували соціальний клімат, знижували соціальну напруженість і стимулювали розвиток суспільства.

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

Ми вносимо свій посильний внесок у справу створення рівних для всіх можливостей за рахунок надання рівного доступу до сучасних технологій, інноваційних продуктів і сервісів, що сприяють реалізації потенціалу особистості. У рамках даного пріоритету одним із ключових напрямків дій Айнова є формування рівних умов і можливостей для мешканців віддалених регіонів і великих центрів.

ІННОВАЦІЇ

Ми вважаємо, що досягти мети в галузі поліпшення якості життя можливо за рахунок загального й широкого впровадження інноваційних технологій, продуктів і сервісів. Розповсюдження інновацій, їх використання в повсякденному житті сприяють формуванню інноваційного типу мислення, що, у свою чергу, стимулює розвиток суспільства, сприяє зростанню економіки, сприяє інтеграції країни у світове співтовариство, а також формує успішне суспільство майбутнього.

СПРИЯННЯ ЗРОСТУ ЕКОНОМІКИ Й ДОБРОБУТУ СУСПІЛЬСТВА

Айнова підтримує ініціативи держави, спрямовані на підвищення якості життя, зріст добробуту суспільства в цілому й усіх його громадян окремо, і надає державі сприяння в реалізації цих ініціатив.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ

Діяльність Айнова на всіх ринках присутності будується винятково на основі чинного законодавства й законодавчих актів відповідних державних органів, у тому числі в галузі податкового регулювання, фінансового контролю, санітарно-епідеміологічних норм і трудового права.

ДОВГОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Ми розглядаємо інвестиції в розвиток соціальної сфери як довгострокові інвестиції, які не тільки сприяють розвитку суспільства, але й створюють основу для стійкого розвитку компанії.

НАЦІЛЕНІСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Одним із ключових принципів компанії “Айнова” в галузі соціальної політики є націленість на досяжний і вимірюваний результат. Для компанії це означає проведення політики осмислених соціальних інвестицій із прогнозованим результатом, спрямованих на вирішення найбільш гострих соціальних проблем в інтересах суспільства.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Необхідною умовою ефективної реалізації соціальної політики ми бачимо постійний діалог з представниками зацікавлених сторін. Компанія “Айнова” – відкрита для такого діалогу й зацікавлена в ньому. Будучи публічною компанією, ми інформуємо громадськість про аспекти своєї діяльності відповідно до правил українського законодавства й міжнародних норм, передбачених для публічних компаній.

У якості основного інструмента інформування громадськості про соціальну діяльність компанії “Айнова”, ми плануємо запровадити практику щорічних соціальних звітів, які будуть публікуватися у відкритому доступі на інформаційних ресурсах компанії.

Стратегія компанії “Айнова” в галузі соціальної відповідальності будується на основі постійного аналізу поточних бізнес-процесів компанії, ступеня їх відповідності принципам соціально-відповідального бізнесу, планування й реалізації проектів, що виходять за рамки визначеного законом мінімуму й спрямовані на підвищення позитивного впливу бізнесу компанії “Айнова” на суспільство.

З метою підвищення ефективності своєї соціальної політики, ми уважно вивчаємо кращі українські й світові практики в галузі соціальної відповідальності, відкриті до співробітництва з експертним і інвестиційним співтовариствами.

Реєстраційні документи

Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю “Айнова”

Адреса: 58005, м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14А, офіс 413-415

Р/р 26002060354284

ОКПО 37369131

МФО 356282

Корпоративна соціальна відповідальність компанії “Айнова”

ВАЖЛИВО! Ми не розглядаємо Корпоративну Соціальну Відповідальність (КСВ), як периферійну діяльність, пов`язану з одноразовими грошовими вливаннями, коли управління соціальними проектами будується за залишковим принципом на основі емоцій.

Айнова – аутсорсингова компанія. Ми працюємо в системоутворюючому і найбільш динамічному секторі економіки, розвиток якого багато в чому визначає стан економіки України в цілому, та впливає на рівень життя людей. Разом з цим, діяльність нашої компанії по своїй суті є соціально спрямованою. Тому ми не розглядаємо діяльність компанії окремо від суспільства, та приділяємо велику увагу Корпоративній Соціальній Відповідальності, як одному з невід`ємних аспектів життєдіяльності компанії Айнова.

Компанія “Айнова” розглядає Корпоративну Соціальну Відповідальність як ефективний бізнес-інструмент, який є важливою складовою нашої стратегії та планується на майбутнє, як і будь-який стратегічно важливий напрямок діяльності компанії.

Ми вважаємо, що КСВ – це можливість вкласти кошти, які заробляє компанія, і технології, якими вона володіє, в справу вирішення проблем актуальних для суспільства. Тому будуємо довгострокову цільову стратегію діяльності компанії в напрямку КСВ виходячи з таких принципів:

 • Всі продукти, послуги та бізнес-практики компанії мають відповідати найвищим стандартам якості та бути, як кажуть «дружніми для споживачів» на рівні операційної діяльності компанії.
 • Компанія має неухильно виконувати свої зобов`язання перед співробітниками, постачальниками, партнерами.
 • На рівні потреб суспільства діяльність компанії має задовольняти не тільки інтереси безпосередніх споживачів послуг а й потреби інших спільнот людей, незалежно від того, є вони клієнтами компанії “Айнова” чи ні.
 • Соціальні проекти мають бути значущими для суспільства і спрямованими на вирішення актуальних проблем. Ми обов`язково враховуємо задачі, які стоять перед державою, та орієнтуємося на реальні потреби людей.
 • Найбільш перспективною формою діяльності в напрямку КСВ ми вважаємо партнерські проекти, в яких є можливість об`єднати ресурси, технології та досвід комерційних компаній, громадських та професійних організацій і державних структур. Ми намагаємось застосовувати цей принцип в усіх своїх соціальних проектах.
 • Ми принципово не вкладаємо кошти в просування та рекламу наших соціальних ініціатив, бо вважаємо такі витрати невиправданими. Кожна копійка, яку ми вкладаємо в реалізацію проекту працює на досягнення мети проекту.

Соціальна відповідальність

Ми розглядаємо добродійність як одну зі складових частин соціальної відповідальності компанії. Тому наша діяльність у цій галузі визначається тими ж принципами, що й принципи соціальної політики компанії “Айнова”.

Ми вважаємо, що КСВ – це можливість вкласти кошти, які заробляє компанія, і технології, якими вона володіє, в справу вирішення проблем, актуальних для суспільства. Тому будуємо довгострокову цільову стратегію діяльності компанії в напрямку КСВ виходячи з таких принципів:

 • Пріоритетними є проекти, спрямовані на підвищення якості життя суспільства.
 • Ми націлені на довгострокові проекти в галузі благодійності, що сприяють вирішенню найбільш гострих соціальних проблем, що охоплюють широкі верстви населення, й відповідають пріоритетам держави в галузі соціальної політики.
 • З погляду географії проектів в галузі благодійності, ми зацікавлені в проектах, які можуть бути реалізовані максимально широко як в рамках міста Чернівці, так і області.
 • Відповідно до соціальної політики Айнова, ми зацікавлені в реалізації проектів, спрямованих на формування рівних умов і можливостей для підприємців та всього малого і середнього бізнесу .
 • Ми вважаємо, що сучасні інноваційні технології надають істотний внесок у поліпшення якості життя та сприяють реалізації потенціалу особистості; тому для нас пріоритетними є благодійні проекти, у рамках яких наші технології, продукти й сервіси сприяють вирішенню даного завдання.
 • З погляду на найбільш гострі на сьогоднішній день соціальні проблеми, ми вважаємо, що суспільству найбільш потрібні благодійні проекти, спрямовані на поліпшення здоров'я, а також проекти, що сприяють гармонійному розвитку підростаючого покоління. Активна соціальна позиція бізнесу у вирішенні цих проблем сприяє формуванню гармонійного й успішного суспільства майбутнього.
 • Ми відкриті до співробітництва з федеральними й регіональними органами влади, некомерційними організаціями, представниками бізнес-співтовариства в рамках реалізації спільних благодійних програм, що відповідають соціальній політиці й політиці благодійності компанії “Айнова”, на умовах рівного партнерства й за умови дотримання застосованих до компанії законодавчих й інших обмежень.

Кодекс етичних норм і ділової поведінки

«Кодекс етичних норм і ділової поведінки компанії“Айнова”», далі Кодекс, є внутрішньою політикою компанії “Айнова”, метою якої є визначення різних аспектів взаємин співробітників Айнова із компанією як з роботодавцем, норми внутрішньокорпоративної поведінки, а також правила взаємодії співробітників із діловими партнерами й зовнішніми аудиторіями. Кодекс обов'язковий для виконання всіма співробітниками Айнова, незалежно від посади.

Кодекс гарантує співробітникам компанії “Айнова”:

 • Свободу від будь-якої дискримінації. Прийом на роботу, підвищення кваліфікації, підвищення по службі, дисциплінарні заходи і т.п. здійснюються незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, віку, місця проживання, релігії, політичних переконань, приналежності або неприналежності до громадських об'єднань, соціального й посадового становища працівника.
 • Захист від дискримінаційної поведінки стосовно них, зневажливого ставлення або інших форм утиску.
 • Безпечні умови праці.
 • Прагнення компанії знижувати вплив діяльності на навколишнє середовище.
 • Дотримання всіх державних норм у відносинах роботодавець-співробітник.
 • Справедливе й неупереджене вирішення всіх спірних питань керівництвом компанії.

В той же час Кодекс визначає наступні моменти:

 • Категоричну заборону й осудження дитячої та примусової праці.
 • Заборону використовувати службове становище в особистих інтересах.
 • Заборону будь-яких дій, які суперечать антикорупційним законам України, закону США про боротьбу з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності (FCPA), а також внутрішній політиці компанії Айнова.
 • Заборону дій, що суперечать митним і податковим законам України.
 • Аспекти захисту інтелектуальної власності компанії “Айнова” й інших правовласників.
 • Правила ділового спілкування із колегами й партнерами.

Ми допомагаємо

Благодійний фонд “Добрі вчинки”

Вакансії

ЯК ПОТРАПИТИ НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ “АЙНОВА”?


Головний капітал компанії – це люди, які в ній працюють, забезпечують підтримку Вашому бізнесу, який кожного дня стає все більш вимогливішим до інновацій та технологічних рішень. Тому професіоналізм працівників – це запорука успіху компанії Айнова. Ми постійно шукаємо та пропонуємо своїм працівникам нові можливості для зростання. Кожний наш працівник – в якій би сфері він не працював – впевнений в тому, що компанія допоможе йому розвинути та реалізувати його здібності у повному обсязі.

Загальні вимоги до кандидатів:

 • профільна вища освіта;
 • наявність досвіду роботи у напрямку відповідної вакансії;
 • навички роботи з комп’ютером та прикладним ПЗ.

Спеціальні вимоги до кандидатів:

 • ініціативність та впевненість у собі;
 • орієнтація на результат та потреби клієнта (внутрішнього і зовнішнього);
 • турбота про якість;
 • уміння працювати в команді.

Резюме прохання надсилати на hr@ainova.com.ua